نوزما سرانه

تلاش برای اطلاع‌رسانی و مهار آفت «نوزما سرانه» | پیگیر تأمین نهاده زمستانی و حفظ سهمیه سوخت زنبورداران هستیم

به گزارش پایگاه خبری صنعت زنبورداری ایران، پدیدار شدن آفت‌های جدید زنبورستان ها که در پی مقاوم شدن آن‌ها در برابر سموم و آفت‌کش‌ها پدید می‌آید و عدم شناخت کافی زنبورداران نسبت به این آفت‌ها سبب ضرر و زیان زیادی به صنعت زنبورداری کشور شده است، در این…

نوزما سرانه قاتل خاموش زنبورستان های کشور | فرهنگ نمونه‌گیری و ارسال به آزمایشگاه نهادینه شود

به گزارش پایگاه خبری صنعت زنبورداری ایران، با بروز گرمای هوا در استان‌های مختلف ایران، آفت نوزما سرانه در سراسر کشور به‌عنوان قاتلی خاموش برای زنبورها در کلنی‌ها و زنبورستان ها شیوع پیداکرده، ولی سازمان دامپزشکی کشور هنوز به فراگیر شدن این آفت در…